Privacy Policy

Privacyverklaring en cookiebeleid

Verantwoordelijk

Contactpersoon: Tanja Hersbach
Bedrijfsnaam: Arpafly BV
Adres: Kaasgat 2 4416PP, Kruiningen
E-mail: info@arpafly.nl
Telefoon: 06 22 04 88 53
KvK-nummer: 78731542

voorwoord

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig met data wordt omgegaan. (Persoons) gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:

Geef duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
U eerst toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens in alle gevallen waarin uw toestemming vereist is;
Geef uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
Wanneer we uw informatie delen, afspraken maken met derden om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden wordt gebruikt;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op verzoek te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen;
Het gebruik van cookies voor analytische doeleinden voor uw gebruiksgemak.
Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Om alle functionaliteiten en diensten op onze website te gebruiken;
Om u diensten te verlenen, zoals het beantwoorden van uw vragen en contactverzoeken.
We bewaren de gegevens niet langer dan nodig. Dit houdt in dat wij de gegevens zo lang bewaren als nodig is om de door jou gevraagde dienst te verlenen. Uitzonderingen hierop zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht.

Gebruik persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoons- en / of bezoekersgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

Naam
Straatnaam en huisnummer
postcode en adres
telefoonnummer
E-mailadres
Surfgedrag
Op het contactformulier vragen wij toestemming om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te gebruiken om contact met u op te nemen. Indien u hiervoor geen toestemming geeft of deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen contact met u opnemen.

Rechten

Recht op inzage; u heeft het recht om te allen tijde informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van of over u verwerken;
Recht op rectificatie (wijziging); u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te corrigeren;
Recht op beperking; u heeft het recht om een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
Recht om te wissen; u heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering vindt plaats in de situaties die door de wet worden beschreven, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of als je toestemming voor een verwerking hebt ingetrokken en wij geen andere grond hebben voor de verwerking. ervan;
Recht op bezwaar; u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze door ons worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u dat doen via de contactgegevens van de Verantwoordelijke.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of met de wijze of uitkomst van uw verzoek, laat het ons dan weten. Uiteraard zoeken we eerst samen naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveilig en bewaar

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig. Dit houdt in dat wij de gegevens zo lang bewaren als nodig is om de door jou gevraagde dienst te verlenen. Uitzonderingen hierop zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle door ons verzamelde gegevens worden veilig bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anderszins openbaar gemaakt. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er (middels een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de overeenkomst is vastgelegd. We gaan er ook mee akkoord dat uw gegevens worden verwijderd zodra dit niet het geval is